Skip to content

Regulamin

§ 1
Słowniczek

Ilekroć poniżej używa się pojęcia:
Evolution Company – należy przez to rozumieć Evolution Company Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Brzegu (49-300) przy ul. Piastowskiej 14; o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł opłaconym w całości, NIP: 7471920063; REGON: 388844415.
Platforma – należy przez to rozumieć platformę e-learningową należącą do Evolution Company i prowadzoną pod adresem www.ewolucjabiznesu.pl.
Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, o którym jednocześnie mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Szkolenie – nagranie audiowizualne zawierające wykład podstaw danej dziedziny edukacji.
Umowa sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
Usługa – należy przez to rozumieć sprzedaż szkoleń poprzez platformę prowadzoną przez Evolution Company w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała zakupu szkolenia .

§ 2
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z platformy, świadczenia usług przez Evolution Company, zawierania umów sprzedaży oraz wskazuje na prawa i obowiązki Użytkownika.
Regulamin jest w każdej chwili dostępny pod adresem www.ewolucjabiznesu.pl.
Stroną umowy sprzedaży mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. W wypadku osób w wieku 13-18 lat, dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest zgoda ich opiekuna prawnego. W wypadkach wątpliwych Evolution Company może zażądać przedstawienia takiej zgody na piśmie.
W celu korzystania z usługi Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
Szkolenia stanowią własność intelektualną Evolution Company i objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3
Procedura zawarcia umowy

Użytkownik nabywa szkolenie zawierając umowę sprzedaży za pośrednictwem platformy, z zastrzeżeniem ust. 7.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie dokonania płatności za szkolenie.
Dla zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail oraz dokonać płatności w sposób wskazany na platformie.
Operatorem płatności jest PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
Z momentem zawarcia umowy sprzedaży Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego przez siebie i opłaconego szkolenia, zaś na podany przez niego adres e-mail wysyłane są dane (login i hasło), za pomocą których może się on następnie zalogować do platformy tworząc trwałe konto Użytkownika.
Evolution Company może wprowadzać czasowe promocje sprzedaży polegające na obniżeniu ceny poszczególnych szkoleń lub ich sprzedaży w pakietach. Sprzedaż promocyjna może być związana ze szczególnymi warunkami korzystania z Usługi, o których Evolution Company informuje na Platformie.
Umowa sprzedaży może być także zawarta przez osobę, która nie może dokonać czynności wskazanych w ust. 2-4. Wówczas powinna ona wysłać zamówienie szkolenia na adres kontakt@ewolucjabiznesu.pl. W zwrotnej wiadomości e-mail osoba taka otrzyma dane do dokonania płatności. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Evolution Company, stosuje się ust. 6.
§ 4
Zasady korzystania z usługi

Dostęp do zakupionego przez Użytkownika szkolenia jest zapewniany przez okres 3 lat od zawarcia umowy sprzedaży.
Użytkownik może uzyskiwać dostęp do platformy i logować się z maksymalnie 3 różnych urządzeń końcowych.
Użytkownik nabywa szkolenie wyłącznie dla własnego użytku. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie szkolenia osobom trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia Evolution Company do odebrania Użytkownikowi dostępu do szkolenia, żądania zwrotu zapłaconej ceny, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz w celu ochrony zgromadzonych danych, Evolution Company podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące ochronie zamieszczonych na platformie materiałów oraz przechowywanych danych przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
Użytkownik winien jednak mieć świadomość, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne zawsze wiąże się z ryzykiem, m.in. poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Evolution Company rekomenduje, by Użytkownik zaopatrzył urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
Evolution Company nie ponosi odpowiedzialności za okresową niedostępność szkolenia, wywołaną przez czynniki obiektywne, w tym siłę wyższą, awarie techniczne czy też związaną z czynnikami leżącymi po stronie dostawców usług informatycznych. Evolution Company nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane wystąpieniem awarii technicznej. Evolution Company zastrzega sobie prawo do celowego, przejściowego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją platformy lub do innych koniecznych przerw technicznych. Evolution Company dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do szkolenia był trwały i niezakłócony.
Evolution Company zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do platformy na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z platformą, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Evolution Company, co nie wyłącza ani nie zmienia praw Użytkownika wynikających z umowy sprzedaży i Regulaminu.
W zakresie korzystania z usługi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
Dla prawidłowego korzystania ze szkolenia, Użytkownik powinien zadbać o aktualną wersję posiadanego oprogramowania. Evolution Company zaleca stosowanie przeglądarek Firefox i Chrome.

§ 5
Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Użytkownik po opłaceniu szkolenia, otrzymuje do niego do razu dostęp, gdyż Evolution Company spełnia świadczenie natychmiast po otrzymaniu płatności i w ten sposób Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Szkolenie jest udostępnione w formie transmisji cyfrowej. Nie jest to towar lub usługa na materialnym nośniku, który można po prostu zwrócić. Użytkownik jest proszony o rozważny i przemyślany zakup.

§ 6
Reklamacje

Reklamacje należy kierować mailowo na adres e-mail: kontakt@ewolucjabiznesu.pl lub pocztą na adres Evolution Company Sp. z o.o. w organizacji ul. 1 Maja 30A, 45-355 Opole
Evolution Company zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni.
Evolution Company oraz współpracujący z nim twórcy i wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby prezentowany w szkoleniu materiał miał charakter profesjonalny i był jak najbardziej pomocny w poznaniu podstaw danej dziedziny edukacji, jednakże Evolution Company nie gwarantuje efektów nauki. Sukces w każdej dziedzinie jest wynikiem pracy i systematycznych wysiłków, pod który szkolenie ma za zadanie kłaść podwaliny.
Evolution Company podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki, w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu platformy oraz w dostępie do szkolenia na adres e-mail: kontakt@ewolucjabiznesu.pl lub pocztą na adres Evolution Company Sp. z o.o. w organizacji, ul. 1 Maja 30A, 45-355 Opole

§ 7
Promocja „Gwarancja satysfakcji”

Evolution Company, do odwołania wprowadza promocję, na mocy której Użytkownikowi nabywającemu Szkolenie w okresie jej obowiązywania, przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej ceny, jeżeli uzna, że Szkolenie nie spełnia jego oczekiwań.
Prawo żądania zwrotu ceny może być zrealizowane w terminie 14 dni od daty zakupu Szkolenia.
Promocja obejmuje wybrane Szkolenia, zgodnie z informacją zawartą na Platformie.
Do skorzystania z prawa zwrotu niezbędne jest pobranie Formularza zwrotu dostępnego na Platformie, jego wydrukowanie, wypełnienie zgodnie z instrukcjami i odesłanie skanu na adres na adres kontakt@ewolucjabiznesu.pl
Zwrot uiszczonej ceny nastąpi w ciągu 30 dni od daty przesłania formularza, o którym mowa w ust. 4.
Evolution Company zastrzega sobie prawo odwołania promocji w każdym czasie, jak i zmiany jej warunków.

§ 8
Zakup w przedsprzedaży

Evolution Company może umożliwić zakup szkolenia, które nie zostało jeszcze wyprodukowane.
Użytkownik który zdecyduje się na zakup szkolenia, za określoną w umowie cenę, nabywa prawo do otrzymania dostępu do szkolenia na warunkach określonych w Regulaminie, w momencie w którym film szkoleniowy zostanie ukończony.
Po upływie 6 miesięcy od dnia dokonania zakupu, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy za zwrotem uiszczonej ceny.
Przed ukończeniem szkolenia, Evolution Company może odstąpić od jego produkcji i w ten sposób odstąpić od obowiązku zawarcia umowy. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu wobec Evolution Company żadne inne roszczenia poza prawem do otrzymania zwrotu uiszczonej ceny.

§ 9
Konkursy w mediach społecznościowych

Evolution Company może organizować promocje i konkursy w mediach społecznościowych.
Udział w konkursie jest dobrowolny i można w każdej chwili wycofać się z uczestnictwa.
Szczegółowe warunki udziału w danym konkursie zostają podane przez Evolution Company w momencie jego ogłoszenia, za pośrednictwem danego medium społecznościowego, na którym konkurs jest organizowany.
Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na szczegółowe warunki organizacji danego konkursu.
Evolution Company zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdej chwili, bez podania przyczyn. Uczestnikom konkursu nie przysługują wobec Evolution Company żadne roszczenia w związku z odwołaniem konkursu.
Kryteria wyłaniania zwycięzcy konkursów i promocji pozostawione są uznaniu Evolution Company i nie podlegają ujawnieniu na żądanie uczestników. Samo uczestnictwo w konkursie lub promocji nie gwarantuje nagród.

§ 10
Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie 16 września 2019 roku.
W razie zmiany koncepcji prowadzenia platformy, udostępniania szkoleń lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Evolution Company zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na platformie. O zmianie Regulaminu Evolution Company może dodatkowo zawiadomić Użytkownika drogą elektroniczną na adres zapisany w koncie Użytkownika.
Evolution Company dąży do polubownego załatwienia wszelkich ewentualnych sporów wszczętych przez Użytkownika i zachęca do zgłaszania uwag, zobowiązując się do ich merytorycznego rozpatrzenia i, w razie możliwości, uwzględnienia.
Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Evolution Company a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zostaje poddane sądom właściwym sądom powszechnym.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.